TylkoHity.pl

Art. 1

Administratorem serwisu www.tylkohity.pl jest United International Pictures sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Koszykowej 54, 00-675, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 50620, NIP: 521-26-94-381, w skrócie: UIP.

Wszelkie prawa do serwisu zastrzeżone są na rzecz UIP, a prawa do jego poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych i baz danych są zastrzeżone na rzecz UIP. Każdy z elementów strony podlega ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Regulamin określa prawa i obowiązki Administratora i jego Użytkowników. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę Użytkownika na przestrzeganie postanowień Regulaminu, dlatego też każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z jego treścią przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Użytkownik, który nie zgadza się przestrzegać Regulaminu, nie powinien korzystać z Serwisu.

Art. 2

Korzystanie z Serwisu, utworzenie i korzystanie z konta jest dobrowolne i bezpłatne. Użytkownik, rejestrując się i tworząc Konto, podaje w tym celu dane osobowe. Korzystanie z Serwisu oznacza, że użytkownik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje postanowienia, a informacje podane w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą, wyraża równocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku.

Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu, dane podane przez Użytkownika mogą zostać zweryfikowane przez Administratora.

Użytkownik Zarejestrowany ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz żądania ich usunięcia.

Art. 3

Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto i nie może udostępniać Konta innym osobom ani korzystać z Kont należących do innych osób.

Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od działań mogących utrudniać lub zakłócać działanie Serwisu. Użytkownik zobowiązuje się do:

-przestrzegania postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów,

-szanowania innych Użytkowników i ich praw oraz praw osób trzecich. W przypadku naruszenia, Administrator ma możliwość zablokowania Konta Użytkownika.

 

Art.4

Materiały/plakaty, zdjęcia, zwiastuny/umieszczone w Serwisie mogą być używane zgodnie z ich przeznaczeniem i służą wyłącznie do promocji filmu.

Materiały mogą być używane wyłącznie w okresie promocyjnym ustalonym przez Administratora. Administrator może wycofać zgodę na wykorzystanie materiałów.

Art.5

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu: wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, wynikające z błędów, niewłaściwej konfiguracji systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych lub odtwarzaczy multimedialnych lub wywołane niedozwoloną ingerencją Użytkowników; nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. Administrator nie ma obowiązku informowania Użytkownika o przerwach technicznych i czasie ich trwania.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku włamania się osoby trzeciej na Konto Użytkownika.

Art. 6

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), w tym wprowadzenia nowego regulaminu, w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

- W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym Użytkowników na stronach Serwisu, a do Użytkowników Zarejestrowanych zostanie przesłany na adres e-mail.

- Tekst jednolity Regulaminu zostanie każdorazowo opublikowany w Serwisie.

- Administrator zastrzega sobie prawo zamknięcia Serwisu.

 

Cookies:
Korzystanie z witryny internetowej www.tylkohity.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji znajduje się w polityce plików cookie.