TylkoHity.pl

United International Pictures i Universal Music startują z konkursem muzycznym na TikToku

United International Pictures, podmiot odpowiedzialny za dystrybucję filmów wytwórni Paramount i Universal, w ramach promocji filmu animowanego „Sing 2”, którego premiera odbędzie się 21 stycznia, rozpoczyna konkurs wokalny na platformie TikTok, zachęcając użytkowników do zaśpiewania fragmentów utworów wykorzystanych w filmie. Zwycięzca rywalizacji nagra singiel we współpracy z Universal Music.

„Sing 2” to kontynuacja perypetii koali Boostera Moona oraz paczki utalentowanych zwierzaków, które postawiły teatr New Moon na nogi, realizując tym samym marzenia głównego bohatera. W ramach promocji premierowej, drugiej części filmu dystrybutor animacji UIP, w ślad za Boosterem, daje szansę na realizację marzenia o sławie ukrytym talentom za pomocą konkursu wokalnego na TikToku.

W ramach zadania konkursowego użytkownicy aplikacji mają zamieścić na swoim profilu na TikToku 30-sekundowy filmik prezentujący ich własne wykonanie wokalne jednej z piosenek wykorzystanych w filmie: „There’s Nothing Holding Me Back”, „I Still Haven’t Found What I’m Looking For” lub „Girl On Fire”. Konkurs potrwa od 13 do 27 stycznia, a zwycięzca, we współpracy z największą w Polsce wytwórnią fonograficzną Universal Music, nagra singiel i zrealizuje teledysk do utworu.

W promocję konkursu włączyli się influencerzy - Małgorzata Socha, filmowa Rosita oraz Kinga Sawczuk i Michał Gała, którzy  za pośrednictwem video zachęcają użytkowników aplikacji do udziału w zabawie.

Za zakup powierzchni reklamowej na TikToku odpowiedzialny jest dom mediowy Mindshare Polska.

 

 

 

 

Regulamin konkursu „TikTok challenge #sing2tomojachwila

(dalej: „Regulamin”)

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu „TikTok challenge #sing2tomojachwila” (dalej: „Konkurs”) jest Łukasz Migdalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EVENTO Łukasz Migdalski, ul. Nowołęczna 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki (dalej: „Organizator”).
 2. Konkurs organizowany jest na zlecenie United International Pictures sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000050620, NIP: 5212694381, REGON: 012847365, kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł (dalej: „Zleceniodawca”).
 3. Konkurs odbywa się w serwisie społecznościowym TikTok (dalej: „Serwis”).
 4. Konkurs trwa w dniach od dnia 13 stycznia 2022 r. do dnia 27 stycznia 2022 r.
 5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2. Zasady udziału w Konkursie

 

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne w wieku od 13 lat, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy”). W przypadku niepełnoletnich Uczestników konieczne jest uzyskanie zgody ich opiekunów prawnych. Organizator może poprosić opiekuna prawnego niepełnoletniego Uczestnika o przedstawienie pisemnej zgody opiekuna prawnego na udział w Konkursie.
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani Zleceniodawcy oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien spełnić następujące warunki:
  1. posiadać publicznie dostępny profil w Serwisie (jeżeli Uczestnik nie posiada jeszcze profilu w Serwisie, konieczna jest rejestracja, natomiast w przypadku posiadania prywatnego profilu, konieczna jest zmiana w ustawieniach Serwisu na profil publiczny),
  2. wykonać zadanie konkursowe zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu.

 

§ 3. Przebieg Konkursu

 

 1. Zadanie konkursowe polega na nagraniu filmu, w którym Uczestnik wykona dowolny fragment o długości do 30 (trzydziestu) sekund jednego z następujących utworów: „There’s Nothing Holding Me Back” (Shawn Mendes), „I Still Haven’t Found What I’m Looking For” (U2) lub „Girl on Fire” (Alicia Keys) (dalej: „Praca Konkursowa”). Dodatkowo Praca Konkursowa powinna spełniać następujące warunki:
  1. na Pracy Konkursowej mogą zostać utrwalone wizerunki maksymalnie 3 osób (Uczestnika oraz dwóch innych osób),
  2. dopuszczalne jest zaśpiewanie oryginalnego utworu lub jego własnej interpretacji (w tym dopuszczalna jest zmiana tekstu),
  3. jeżeli na Pracy Konkursowej zostaną utrwalone wizerunki osób niepełnoletnich, do zgłoszenia takiej Pracy Konkursowej konieczna jest zgoda opiekunów prawnych tych osób (Organizator może poprosić Uczestnika o przedstawienie pisemnej zgody opiekuna prawnego  takiej osoby).
 2. Praca Konkursowa może zostać zgłoszona na Konkurs poprzez opublikowanie jej na profilu Uczestnika w Serwisie w okresie od godz. 00:01 pierwszego dnia trwania Konkursu do godz. 23:59 ostatniego dnia trwania Konkursu (zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu) i oznaczenie tagiem „#sing2tomojachwila”.
 3. Zgłaszając Pracę Konkursową na Konkurs, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na opublikowanie Pracy Konkursowej w ramach ogłoszenia zwycięzcy Konkursu na stronie tylkohity.pl oraz na kanale Zleceniodawcy w Serwisie zgodnie z § 4 ust. 7 Regulaminu, na okres promocji filmu Sing 2, nie dłużej niż 1 rok.
 4. Jeżeli w Pracy Konkursowej zostało utrwalone wykonanie także innych niż Uczestnik osób, Uczestnik, na zasadzie dalszej zgody, Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na wykorzystanie wizerunku i artystycznego wykonania tych osób, utrwalonego w Pracy Konkursowej, na zasadach określonych w ust. 3 niniejszego powyżej.
 5. W przypadku osób niepełnoletnich, zgody, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, powinny zostać udzielone przez opiekuna prawnego. Organizator może poprosić Uczestnika o przedstawienie takiej zgody.
 6. Prace Konkursowe powinny być wolne od wulgaryzmów, treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich).

 

§ 4. Wyłanianie zwycięzców oraz nagrody

 

 1. Zgłoszone na Konkurs Prace Konkursowe zostaną poddane ocenie komisji konkursowej składającej się z przedstawicieli Organizatora i Zleceniodawcy (dalej: „Komisja”).
 2. Uczestnik, który zgłosi na Konkurs – w ocenie Komisji – najlepszą Pracę Konkursową (dalej: „Zwycięzca”), otrzyma nagrodę w postaci możliwości udziału w nagraniu singla i teledysku  utworu napisanego na zlecenie Zleceniodawcy, w charakterze głównego wykonawcy, a także w nagraniu „making of” z powyższych nagrań.  Nagroda obejmuje udział w nagraniu singla i teledysku zorganizowanego przez Zleceniodawcę (dwa odrębne nagrania w różnych terminach ustalonych pomiędzy Organizatorem a Zwycięzcą), bilety kolejowe na dojazd i powrót z nagrań (wyłącznie w ramach terytorium Polski) oraz dieta 100 zł na każde nagranie. Łączna szacunkowa wartość nagrody to 40.000 zł (finalna wartość nagrody może być inna w zależności o rzeczywistych kosztów produkcji nagrań i dojazdów). Jeżeli na Pracy Konkursowej będzie utrwalone wykonanie także innych osób niż Zwycięzca (przypadek, o którym mowa w § 3 ust. 1 p. a Regulaminu), nagroda obejmuje także udział na warunkach określonych powyżej w nagraniach także pozostałych osób. Jeżeli Zwycięzca lub którakolwiek z osób, których wykonanie zostało utrwalone na Pracy Konkursowej Zwycięzcy, będzie niepełnoletnia, nagroda obejmuje także pokrycie kosztu biletów kolejowych opiekunów prawnych – w takiej sytuacji wartość nagrody ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu.
 3. Nagrania, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, odbędą się w miejscu i terminie uzgodnionym pomiędzy Organizatorem a Zwycięzcą (lub jego opiekunem prawnym).
 4. Singiel, teledysk i „making of”, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu będzie wykorzystywany przez Zleceniodawcę do promocji filmu Sing 2. W związku z tym warunkiem wydania nagrody i udziału w nagraniach singla i teledysku jest zawarcie przez Uczestnika (lub jego opiekuna prawnego) umowy regulującej zakres wykorzystania artystycznego wykonania i wizerunku Uczestnika przez Zleceniodawcę.
 5. Kolejnych 2 (dwóch) Uczestników, którzy – w ocenie Komisji – zgłoszą na Konkurs kolejne najlepsze Prace Konkursowe, otrzyma nagrody w postaci zaproszeń na film pt. „Sing 2” lub inny premierowy film wskazany przez Zleceniodawcę dla ośmiu osób (zaproszenia do sieci kin Cinema City w postaci unikalnych kodów przesłanych mailem na adres poczty elektronicznej Uczestników ważne przez okres 14 dni od premiery filmu) oraz zestawu gadżetów filmowych. Łączna wartość nagrody wynosi 500 zł.
 6. Zwycięzca otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie zryczałtowane podatku od nagród w wysokości określonej przepisami prawa, która nie będzie wydawana Zwycięzcy i zostanie przekazana do właściwego urzędu skarbowego.
 7. Organizator dnia 1 lutego 2022 r., ogłosi wyniki konkursu poprzez opublikowanie zwycięskich Prac Konkursowych na stronie internetowej tylkohity.pl w zakładce aktualności oraz na kanale Zleceniodawcy w Serwisie (https://www.tiktok.com/@tylko_hity).

 

§ 5. Dane osobowe

 

 1. W ramach Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 p. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), będą przetwarzane dane osobowe Uczestników i osób wskazanych w § 3 ust. 4 Regulaminu, w celu przeprowadzenia Konkursu, a także osób zgłaszających reklamacje w celu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
 2. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Współadministratorami danych osobowych są Organizator i Zleceniodawca.
 4. W celu przeprowadzenia Konkursu administratorzy przetwarzają następujące dane osobowe Uczestników:
  1. nazwa użytkownika w serwisie,
 5. W celu ustalenia szczegółów odbioru nagrody, administratorzy przetwarzają następujące dane Zwycięzcy (oraz opiekuna prawnego w przypadku Zwycięzcy będącego osobą niepełnoletnią):
  1. imię i nazwisko,
  2. numer telefonu,
  3. adres poczty elektronicznej (adres e-mail)
  4. adres zamieszkania
 6. W celu wydania nagród administratorzy przetwarzają następujące dane osobowe Uczestników, o których mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres,
  3. numer telefonu.
 7. W celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego administratorzy przetwarzają następujące dane osobowe osób zgłaszających reklamacje:
  1. imię i nazwisko,
  2.  adres,
  3. inne dane podane przez osobę zgłaszającą reklamację.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach określonych powyżej i po zrealizowaniu tych celów zostaną niezwłocznie usunięte.
 9. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Powyższe uprawnienia można zrealizować w następujący sposób:
  1. w przypadku Organizatora – wysyłając swoje żądanie na adres e-mail: kontakt@eventopolska.pl lub pisemnie na adres Organizatora podany w § 1 ust. 1 Regulaminu,
  2. w przypadku Zleceniodawcy – wysyłając swoje żądanie na adres e-mail: kontakt@tylkohity.pl lub pisemnie na adres Organizatora podany w § 1 ust. 1 Regulaminu.
 10. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane osobowe nie będą profilowane.
 12. Dane osobowe Zwycięzcy (oraz pozostałych osób, których wykonanie zostało utrwalone na Pracy Konkursowej Zwycięzcy, a także opiekunów prawnych – w przypadku osób niepełnoletnich) będą przetwarzane przez Zleceniodawcę w zakresie określonym w umowie, o której mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu.

 

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na adres Organizatora podany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (słownie: siedmiu). Zgłaszający reklamację otrzyma odpowiedź za pośrednictwem listu poleconego na adres podany w treści reklamacji.
 3. Negatywny wynik postępowania reklamacyjnego nie wyklucza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem. Prawo to także przysługuje w przypadku nieskorzystania z postępowania reklamacyjnego.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach https://www.tiktok.com/tag/sing2tomojachwila i tylkohity.pl.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.

Cookies:
Korzystanie z witryny internetowej www.tylkohity.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji znajduje się w polityce plików cookie.
Zarządzaj ciasteczkami
 • Pliki "cookies"

  Czym są pliki „cookies”.

  Podobnie jak większość witryn internetowych i nasza witryna korzysta z plików „Cookies”. Są to małe pliki tekstowe zawierające ciąg znaków, które serwer wysyła na Twój komputer stacjonarny, tablet lub telefon komórkowy przy każdej wizycie na stronie internetowej. Ciasteczka przechowywane są na Twoim komputerze, a serwer otrzymuje je za każdym razem, kiedy odwiedzasz stronę. Większość witryn internetowych używa tej technologii w celu zaprezentowania lepszej oferty usług, personalizacji doświadczenia użytkownika lub po prostu w celach statystycznych.

 • Ściśle niezbędne

  Ściśle niezbędne pliki “cookie”

  Pliki te są konieczne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i nie mogą zostać wyłączone w naszym systemie. Zazwyczaj aktywowane są jedynie w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika na stronie, co sprowadza się do żądania realizacji usługi, na przykład ustawienia preferencji dotyczących prywatności, logowania do systemu lub wypełniania formularzy. Użytkownik może zablokować te pliki lub też włączyć powiadomienia o tych plikach w ustawieniach swojej przeglądarki. Należy jednak liczyć z się tym, iż pewne funkcjonalności strony mogą zostać ograniczone.

  Używane ciasteczka:

 • Analityczne pliki „cookie”

  Analityczne pliki „cookie”

  Pliki wykorzystywane są do celów statystycznych i umożliwiają prowadzenie licznika odwiedzin stron oraz źródeł ruchu w celu pomiaru i podniesienia wydajności działania strony. Dzięki tym plikom jesteśmy w stanie określić, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne, a także zobaczyć, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po witrynie. Dane zbierane przez ciasteczka analityczne są danymi zbiorczymi i w związku z tym są całkowicie anonimowe. Wyłączenie tych ciasteczek uniemożliwi nam określenie kiedy użytkownik odwiedził stronę.

  Używane ciasteczka:

 • Funkcjonalne

  Funkcjonalne pliki „cookie”

  Pliki te pozwalają zapewnić lepszą funkcjonalność i dostosowanie do preferencji użytkownika, na przykład treści wideo. Możemy ustawić je za pośrednictwem dostawcy zewnętrznego, którego usługi uwzględniamy na naszych stronach. Wyłączenie tych ciasteczek może ograniczyć niektóre lub wszystkie powyższe funkcjonalności.

  Używane ciasteczka:

 • Do targetowania reklam

  Pliki „cookie” do targetowania reklam

  Pliki ustawiane przez naszych partnerów reklamowych. Mogą być wykorzystywane przez nich do tworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania właściwych reklam na innych stronach internetowych. Pliki te identyfikują przeglądarkę i urządzenie użytkownika. Deaktywacja tych ciasteczek spowoduje, że użytkownik nie będzie widział naszych ukierunkowanych reklam wyświetlanych na innych odwiedzanych przez siebie stronach.

  Używane ciasteczka: